Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok

UCHWAŁA NR CCCXL.531.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok wraz z uzasadnieniem został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 20 października br.

W ocenie Składu Orzekającego szczegółowość projektu uchwały budżetowej, uzasadnienie i materiały informacyjne spełnia wymogi określone uchwałami: Nr XLVII1/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 r.

Zakres projektu uchwały budżetowej odpowiada wymogom określonym przepi¬sami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870. ze zm.), dalej ufp, w szczególności art. 212 i art. 215.

Dochody zostały opracowane według źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki - według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków bieżących i majątkowych, w związku z czym spełnione zostały wymogi określone w art. 235 i art. 236 ufp.

W treści projektu uchwały wskazano kwotę i źródła sfinansowania deficytu, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp.

Utworzone w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy, a ich wielkość nie przekracza dopuszczalnych norm; ustalona na poziomie 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, rezerwa celowa - przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - jest zgodna z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2013 r. poz. 1166).

Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z:

a) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
b) realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
c) z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.

Zgodnie z wymogami art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w projekcie uchwały wyodrębniono:

  1. na podstawie art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;
  2. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody z tytułu wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 2-4 i wydatki w wysokości nie mniejszej niż kwota tych wpływów na finansowanie zadań określonych w art. 400a ustawy;
  3. na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej określono zestawienia, które spełniają wymogi art. 214 ufp. a zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wymogi art. 215 ufp.

W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079).

W zakresie możliwości uchwalenia przez Miasto budżetu na 2018 r. w odniesieniu do spełnienia wymogów określonych przepisami art. 242 ust. 1 ufp Skład Orzekający stwierdza, że nie ma przeszkód prawnych do uchwalenia budżetu, ponieważ planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki.

W zakresie możliwości uchwalenia przez Miasto budżetu na 2018 r. w odniesieniu do spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych określającej możliwość zadłużania się jednostki Skład Orzekający stwierdza, że również nie ma przeszkód prawnych do uchwalenia budżetu, ponieważ wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 4,00%, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,46%.

Przedłożony projekt budżetu spełnia również wymogi określone art. 229 ufp, tj. przyjęte wartości są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie deficytu budżetu spełnia wymogi art. 212 w zw. z art. 89 ufp.

Ustalone w projekcie uchwały upoważnienia, jakie organ stanowiący zamierza udzielić organowi wykonawczemu nie budzą zastrzeżeń.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwo-łania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/11/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:04:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:04:10 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/11/23 09:30:10 nowa pozycja