Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 80/17 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/02/27

Data wejścia w życie: 2017/03/01


ZARZĄDZENIE NR 80/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 lutego 2017 r.


w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Szczecin PIOTR KRZYSTEK pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa politykę zagraniczną miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz obroną cywilną miasta, bezpieczeństwem i higieną pracy.

§ 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :
1) Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - KRZYSZTOFOWI SOSCE powierzam koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) kulturę,
f) sport i turystykę,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
2) Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i zarządzania projektami - MICHAŁOWI PRZEPIERZE powierzam sferę inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu, w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
c) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
3) Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami - DANIELOWI WACINKIEWICZOWI powierzam sprawy rozwoju miasta oraz dialogu społecznego, w tym:
a) koordynowanie tworzenia, aktualizacji i monitorowania strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
c) programy współpracy międzynarodowej oraz obsługę kontaktów zagranicznych miasta,
d) planowanie przestrzenne,
e) ład budowlany i architektoniczny,
f) administrację geodezyjną i kartograficzną,
g) nadzór w zakresie obrotu nieruchomościami,
h) rewitalizację obszarów miejskich,
i) ochronę konserwatorską zabytków,
j) ochronę praw konsumenckich,
k) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
4) Zastępcy Prezydenta ds. komunalnych - MARCINOWI PAWLICKIEMU powierzam zarządzanie infrastrukturą komunalną i bieżące utrzymanie miasta, w tym:
a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
c) bieżące funkcjonowanie miasta,
d) gospodarkę odpadami komunalnymi oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) handel, usługi i targowiska,
f) ochronę środowiska, gospodarkę leśną, cmentarze i ochronę zwierząt,
g) administrację geologiczną,
h) politykę mieszkaniową,
i) współpracę z radami osiedli,
j) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
k) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

§ 3. Sekretarzowi Miasta RYSZARDOWI SŁOCE powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin:

1) organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem;
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu;
3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
4) kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
6) ochronę danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
7) obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta;
8) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności;
9) akty stanu cywilnego;
10) nadzór właścicielski;
11) ubezpieczenia miasta;
12) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.

§ 4. Skarbnik Miasta STANISŁAW LIPIŃSKI odpowiada za zarządzanie finansami miasta, w tym sprawy z zakresu:
1) pozyskiwania przychodów i kontroli wydatków w budżecie miasta - polityki finansowej miasta;
2) analizy efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji;
3) obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu;
4) pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
5) realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów;
6) spadkobrania ustawowego przypadającego Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa;
7) nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

§ 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy:
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi komisjami Rady Miasta;
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz przedkładanie projektów organom Miasta;
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady Miasta; decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich wykonania;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3;
5) nadzór nad przygotowywaniem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
6) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach właściwym organom;
7) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego;
8) monitorowanie przebiegu prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz informowanie radnych i organów miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu miasta;
9) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta oraz naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i administracji rządowej;
10) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem załatwiania interpelacji;
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady Miasta;
12) rozpatrywanie interwencji w sprawach realizowanych zadań;
13) rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków;
14) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w ramach umocowań wynikających z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu stosownych upoważnień właściwych organów;
15) udzielanie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
16) realizacja zadań związanych z obronnością kraju;
17) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.

§ 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta określa załącznik do Zarządzenia.

§ 7. Prezydent Miasta Szczecin może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia - powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do realizacji.

§ 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.

§ 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności:
1) Prezydenta Miasta Szczecin PIOTRA KRZYSTKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem pkt 2;
2) W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski, Prezydenta Miasta zastępują według ustalonej kolejności następujący Zastępcy Prezydenta:
a) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
c) Zastępca Prezydenta Miasta MARCIN PAWLICKI;
3) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA oraz Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 4;
4) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Michała Przepiery zastępstwo pełnią według kolejności:
a) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
b) Zastępca Prezydenta Miasta MARCIN PAWLICKI;
5) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ oraz Zastępca Prezydenta Miasta MARCIN PAWLICKI zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 6;
6) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Daniela Wacinkiewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Marcina Pawlickiego zastępstwo pełnią według kolejności :
a) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA;
7) Sekretarza Miasta RYSZARDA SŁOKĘ zastępuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta;
8) Skarbnika Miasta STANISŁAWA LIPIŃSKIEGO zastępuje Dyrektor Wydziału Księgowości, a w przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Księgowości zastępstwo pełni wyznaczony przez Skarbnika Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 410/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 489/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r.).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/03/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2017/03/02 14:27:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2017/03/02 14:27:25 nowa pozycja