Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

UCHWAŁA NR LXXII.127.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wyka­zanego w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok.

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz  - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk   - Członek
  3. Katarzyna Korkus  - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XVII/409/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok pozytywnie opiniuje możliwość sfi­nansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/409/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 marca 2016 r.

Przedmiotową uchwałą dokonano zmian budżetu polegających m.in. na zmniejszeniu do­chodów budżetu o kwotę 33 638 589 zł, zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 500 039 zł oraz zwiększeniu deficytu o kwotę66 980 595 zł. Wskutek dokonanych zmian deficyt budżetu na 2016 rok wynosi 102 918 640 zł.

Z § 3 uchwały w zakresie przychodów budżetu wynika, iż planowany deficyt zostanie po­kryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 102 918 640 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach ob­rachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniej­szej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opu­blikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/04/14, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 13:26:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 13:26:32 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/04/14 11:55:46 nowa pozycja