Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok

UCHWAŁA NR CCCXXIII.584.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok.

Uzasadnienie


Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok wraz z uzasadnie-niem został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 16 listopada br.
Szczegółowość projektu uchwały budżetowej i uzasadnienia odpowiada wymogom określonym uchwałami: Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienianej uchwałami Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r., Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 r.
Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.).
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. sporządzono zgodnie z zasadami określonymi przepisami art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfiko-wane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).


Skład Orzekający informuje, iż przepis § 18 uchwały, odnośnie wejścia w życie uchwały będzie zgodny z przepisami w przypadku podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok po dniu 1 stycznia 2016 r., natomiast w przypadku uchwalenia budżetu na 2016 rok do dnia 31 grudnia 2015 r., § 18 uchwały powinien mieć zapis: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r."
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o re-gionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/12/21, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 10:06:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 10:06:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:34:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:31:40 nowa pozycja