Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego z dnia 8 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR CXCI.353.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzeka­jący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Hanna Barańska - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Szczecin planowanego na 2016 rok.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XX/466/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 28 czerwca 2016 r.

W wyniku zmian budżetu dokonanych przedmiotową uchwałą planowany deficyt uległ zwiększeniu o 24 898 777 zł do wysokości 127 817 417 zł (budżet po zmianach wg stanu na dzień 28 czerwca br.). Z uchwały wynika, że wyłączne źródło pokrycia deficytu stanowić będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i po­życzek z lat ubiegłych.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i uwzględnione w przychodach budżetu w wysokości zapewniającej pełne sfinansowanie zaplanowanego deficytu.

Wartości uwzględnione w uchwale budżetowej, w myśl w art. 229 ustawy o finansach publicznych, zgodne są z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zarówno uchwała budżetowa jak i wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniające opisany wyżej deficyt, spełniają warunki uchwalenia budżetu i prognozy przewidziane w art. 242 i art. 243 (z uwzględnieniem art. 244) cytowanej ustawy o finansach publicznych; zachowana została wymagana wskazanymi przepisami prawa rełacja dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz wskaźnik dopuszczalnej spłaty pożyczek i kredytów, wykupu obligacji - z należnymi odsetkami i dyskontem, oraz potencjalnej spłaty udzielanych poręczeń gwarancji. Z danych zawartych w wymienionych dokumentach wynika, że w 2016 r. planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych w myśl przepisów prawa o wolne środki. Natomiast relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243, do dochodów ogółem nie przekracza dopuszczalnej wielkości w całym okresie prognozy.

W tym stanie rzeczy należy ocenić, iż planowany na 2016 rok deficyt budżetu Mia­sta formalnie jest możliwy do sfinansowania.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/08/01, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 13:21:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 13:21:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/01 13:39:55 nowa pozycja