Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

UCHWAŁA NR VIII.10.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Hanna Barańska - Członek
3. Krystyna Goździk - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie


Uchwałą Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok ustalono planowane dochody w wysokości 2 118 551 391 zł oraz wydatki w wysokości 2 154 489 436 zł, co skutkuje deficytem budżetowym w kwocie 35 938 045 zł. W § 3 uchwały wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są:
- kredyty bankowe w wysokości 11 000 000 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 24 938 045 zł,
co jest zgodne z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni po-krywa wysokość planowanego deficytu budżetowego. Jednakże Skład Orzekający podkreśla, iż wskazana w uchwale kwota wolnych środków będzie mogła być źródłem sfinansowania deficytu, o ile środki te wystąpią po uwzględnieniu faktycznego wykonania budżetu za 2015 r.

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2016-2045 przyjętej uchwałą Nr XIV/329/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r., w 2016 r. uwzględniono przychody ogółem w kwocie 67 028 965 zł, z tego z tytułu kredytów, pozyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 11 000 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu, wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 47 528 965 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 24 938 045 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w kwocie 8 500 000 zł. Wyszczególnione kwoty są zgodne z kwotami ustalonymi w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika, iż zapewniono zgodność przyjętych wartości z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W związku z powyższym planowany na 2016 rok deficyt budżetowy w wysokości 35 938 045 zł, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania wyżej ww. przychodami.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprnowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/01/25, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 13:30:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 13:30:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/04 10:44:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/01 08:23:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/25 08:53:33 nowa pozycja