Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonym przez Prezydenta sparwozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR CXXIX.243.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzeka-jący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożone przez Prezydenta sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szcze¬cin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 31 marca br.

Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonego sprawozdania jako dokumentu, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stwierdzając, że:

  1. szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy,
  2. obejmuje wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych, co jest zgodne z art. 267 ust. 2 ustawy,
  3. zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy,
  4. uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i tym samym pełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.

Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, z późn. zm.) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w 2016 r. w odniesieniu do planu oraz na tle wykonania budżetu w 2015 r. przedstawia się następująco:

 

Wykonanie budżetu:

2015 r.

2016 r.

wsk. dynami­ki

A. Dochody

 

 

 

- plan:

2 059 508 318,48 zł

2 191 880 344,02 zł

6,43%

- wykonanie:

2 150 629 263,83 zł

2 251 888 077,30 zł

4,71%

- % wykonania:

104,42%

102,74%

 

AL Dochody bieżące

 

 

 

- plan:

1 817 231 482,48 zł

2 007 328 947,02 zł

10,46%

- wykonanie:

I 864 217 884,28 zł

2 049 697 499,30 zł

9,95%

- % wykonania:

102,59%

102,11%

 

A2. Dochody majątkowe

 

 

 

- plan:

242 276 836,00 zł

184 551 397,00 zł

-23,83%

- wykonanie:

286 411 379,55 zł

202 190 578,00 zł

-29,41%

- % wykonania:

118,22%

109,56%

 

B. Wydatki

 

 

 

- plan:

2 353 638 759,48 zł

2 124 399 003,02 zł

-9,74%

- wykonanie:

2 222 947 777,27 zł

2 017 069 923,59 zł

-9,26%

- % wykonania:

94,45%

94,95%

 

Bl. Wydatki bieżące

 

 

 

- plan:

1 636 683 978,48 zł

1 822 569 822,02 zł

11,36%

- wykonanie:

1 553 485 497,96 zł

1 771 379 932,50 zł

14,03%

- % wykonania:

94,92%

97,19%

 

B2. Wydatki majątkowe

 

 

 

- plan:

716 954 781,00 zł

301 829 181,00 zł

-57,90%

- wykonanie:

669 462 279,31 zł

245 689 991,09 zł

-63,30%

- % wykonania:

93,38%

81,40%

 

C. Wynik budżetu

 

 

 

- plan:

-294 130 441,00 zł

67 481 341,00 zł

 

- wykonanie:

-72 318 513,44 zł

234 818 153,71 zł

 

- % wykonania:

24,59%

347,97%

 

D. Rozchody wykonane:

32 540 896,38 zł

31 090 896,38 zł

-4,46%

w tym: - spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji:

24 540 896,38 zł

31 090 896,38 zł

26,69%

- pożyczki (udzielone):

8 000 000,00 zł

0,00 zł

 

E. Przychody wykonane:

295 433 018,72zł

194 698 608,90 zł

-34,10%

w tym:

 

 

 

- kredyty i pożyczki, obligacje:

176 000 000,00 zł 0,00 zł  

- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku poprzedniego)

118 933 018,72 zł 190 573 608,90 zł  60,24%

- spłaty udzielonych pożyczek

500 000 zł   4 125 000 zł  

Skład Orzekający, dokonując analizy zachowania w toku wykonania budżetu ograniczeń ustalonych przepisami ustawy o finansach publicznych stwierdził, iż relacja określona przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych została zachowana; wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone zgodnie z przepisami o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Przedłożone sprawozdanie wykazuje także zachowanie w toku wykonania budżetu relacji określonej przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych, reglamentującym spłatę zadłużenia, o którym mowa w tym przepisie. Uwzględniając planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz przyjęty harmonogram spłaty kwot długu Skład Orzekający stwierdza, że w 2016 r. została spełniona relacja z ww. przepisu, która przedstawia się następująco:

 a. wskaźnik wykonany (%):                                2,36 %,
(lewa strona relacji z art. 243
wg wykonania na koniec 2016 r.)

b. wskaźnik dopuszczalny (%):                            13,82 %,
(prawa strona relacji z art. 243
w oparciu o wykonanie w 1. 2013-2015)

c. różnica (b-a) (%):                                           11,46 pkt %.
 

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Miasta na koniec 2016 r. wyniósł 1 057 556 631,10 zł, co stanowi 47,0% wykonanych dochodów budżetowych.

Należności wymagalne wobec Miasta na koniec 2016 r. wyniosły 404 816 303,89 zł, które stanowiły 18,0% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe o 29 247 489,13 zł od należności wymagalnych roku 2015.

Analiza sprawozdania nie wykazała wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków w rozmiarze mogącym skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, ani wystąpienia zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych na koniec roku budżetowego.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9 748 441,77 zł, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które wyniosły 9 331 964,37 zł; do wykorzystania pozostało 416 477,40 zł.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia Miasta. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz


 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/04/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 13:24:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 13:24:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:52:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:46:08 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:36:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:01:48 nowa pozycja