Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

UCHWAŁA NR CCLX.458.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE


z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Hanna Barańska - Członek
3. Krystyna Goździk -  Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.Uzasadnienie


Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2016 r., tj. w terminie określonym przepisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zra.).

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do informacji o przebiegu wykonania budżetu dołączono:

1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze,
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych uwzględniają informacje o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi przepisami uchwały Nr V1II/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego
Z danych zawartych w informacji wynika, że przebieg wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:
 

                                         Wykonanie (2015 r.)              Plan roczny 2016 r.                Wy konanie (1 p. 2016 r.)               %

Dochody ogółem             2 150 629 263,83 zł                 2 141 881 565,86 zł                  1 244 997 513,53 zł                58,1%

 

  • bieżące                  1 864 217 884,28 zł               1 949 376 190,86 zł                  1 078 834 910,72 zł                55,3%
  • majątkowe                286 411 379,55 zł                  192 505 375,00 zł                     166 162 602,81 zł                86,3%
    w tym
    ze sprzedażymajątku    50 533 706,65 zł                    31 041 450,00 zł                       21 989 996,66 zł                70,8%

Wydatki ogółem               2 222 947 777,27 zł                 2 269 698 982,86 zł                     892 438 552,57 zł                39,3%

-   bieżące                      1 553 485 497,96 zł                1 773 210 097,86 zł                     846 658 965,53 zł                47,7%
w tym:
poręczenia                                         0,00 zł                     16 000 000,00 zł                                      0,00 zł                  0,0%
odsetki i
dyskonto                            20 823 029,35 zł                      34 441 900,00 zł                     11 149 084,94 zł                 32,4%

-majątkowe                           669 462 279,31 zł                    496 488 885,00 zł                     45 779 587,04 zł                  9,2%

Wynik                                   -72 318 513,44 zł                   -127 817 417,00 zł                   352 558 960,96 zł                      x

  • wynik bieżący            310 732 386,32 zł                     176 166 093,00 zł                    232 175 945,19 zł               131,8%
  • wynikmajątkowy        -383 050 899,76 zł                    -303 983 510,00 zł                     120 383 015,77 zł                     x

Przychody ogółem              295 433 018,72 zł                     160 908 337,00 zł                     190 698 608,90 zł               118,5%
z tego:
- kredyty, pożyczki,
obligacje                                 176 000 000,00 zł                                     0,00 zł                                        0,00 zł

-   zwrot udzielonych
pożyczek                                     500 000,00 zł                        8 500 000,00 zł                             125 000,00 zł                  1,5%

-nadwyżka budżetowa                            0,00 zł                                      0,00 zł                                        0,00 zł

-wolne środki                        118 933 018,72 zł                      152 408 337,00 zł                      190 573 608,90 zł                125,0%

-   inne                                                     0,00 zł                                        0,00 zł                                         0,00 zł
Rozchody ogółem              32 540 896,38 zł                         33 090 920,00 zł                        14 520 448,19 zł                  43,9%

z tego:
-spłata rat kredytów i

pożyczek

oraz

wykup obligacji                24 540 896,38 zł                         31 090 920,00 zł                         14 520 448,19 zł                  46,7%
-udzielenie pożyczek        8 000 000,00 zł                           2 000 000,00 zł                                         0,00 zł                    0,0%

-   inne                                                  0,00 zł                                         0,00 zł                                         0,00 zł
Kwota długu                                                                                              1 075 093 246,57 zł
Stosunek zadłużenia do doch. planowanych                                               50,2%

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
Dług publiczny Miasta na koniec pierwszego półrocza 2016 r. wynosił 1 075 093 246,57 zł, co stanowi 50,2% planowanych dochodów rocznych, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 1 075 256 089,00 zł.

Jedną z podstawowych zasad planowania budżetowego oraz jego wykonywania określają przepisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, z których wynika że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków Unijnych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.
Z ewidencji Izby oraz sprawozdawczości statystycznej wynika, że w I półroczu 2016 r. Miasto zachowało ww. relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowa-na w budżecie na 2016 r. nadwyżka dochodów bieżących łącznie z nadwyżką budżetową i wolnymi środkami nad wydatkami bieżącymi wynosi 328 574 430,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 r. została wypracowana w wysokości 422 749 554,09 zł.

O możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego od 2014 r. stanowią przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z cytowanych przepisów wynika, że nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
2) wykupów emitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Z danych finansowych Miasta uwzględniających plan budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynika, że relacja z cyt. art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Planowana w 2016 r. spłata rat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.) wynosi 3,81% dochodów budżetu, przy dopuszczalnym wskaźniku:
1) uwzględniającym wartości budżetowe planowane na rok 2015 wg stanu na koniec III kw. - 11,86%,
2) uwzględniającym wartości budżetowe wykonane w roku 2015 - 13,82%.

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków, natomiast wykazują zobowiązania wymagalne w wysokości 2 698,86 zł, co świadczy o niezachowaniu obowiązku terminowego ich regulowania, o którym jest mowa w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.
Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego 
Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/09/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydzialu, wprowadził/a: Aleksandra Gałgańska, dnia: 2023/04/14 15:16:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Gałgańska 2023/04/14 15:16:33 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:50:50 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:45:57 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:42:47 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:32:54 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:29:06 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:24:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/10/24 11:50:16 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/10/03 08:39:49 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/09/30 09:27:01 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/09/30 09:14:51 nowa pozycja