Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

UCHWAŁA NR CCLX.458.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE


z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Hanna Barańska - Członek
3. Krystyna Goździk -  Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.Uzasadnienie


Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2016 r., tj. w terminie określonym przepisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zra.).

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do informacji o przebiegu wykonania budżetu dołączono:

1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze,
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych uwzględniają informacje o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi przepisami uchwały Nr V1II/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego
Z danych zawartych w informacji wynika, że przebieg wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:
 

                                         Wykonanie (2015 r.)              Plan roczny 2016 r.                Wy konanie (1 p. 2016 r.)               %

Dochody ogółem             2 150 629 263,83 zł                 2 141 881 565,86 zł                  1 244 997 513,53 zł                58,1%

 

  • bieżące                  1 864 217 884,28 zł               1 949 376 190,86 zł                  1 078 834 910,72 zł                55,3%
  • majątkowe                286 411 379,55 zł                  192 505 375,00 zł                     166 162 602,81 zł                86,3%
    w tym
    ze sprzedażymajątku    50 533 706,65 zł                    31 041 450,00 zł                       21 989 996,66 zł                70,8%

Wydatki ogółem               2 222 947 777,27 zł                 2 269 698 982,86 zł                     892 438 552,57 zł                39,3%

-   bieżące                      1 553 485 497,96 zł                1 773 210 097,86 zł                     846 658 965,53 zł                47,7%
w tym:
poręczenia                                         0,00 zł                     16 000 000,00 zł                                      0,00 zł                  0,0%
odsetki i
dyskonto                            20 823 029,35 zł                      34 441 900,00 zł                     11 149 084,94 zł                 32,4%

-majątkowe                           669 462 279,31 zł                    496 488 885,00 zł                     45 779 587,04 zł                  9,2%

Wynik                                   -72 318 513,44 zł                   -127 817 417,00 zł                   352 558 960,96 zł                      x

  • wynik bieżący            310 732 386,32 zł                     176 166 093,00 zł                    232 175 945,19 zł               131,8%
  • wynikmajątkowy        -383 050 899,76 zł                    -303 983 510,00 zł                     120 383 015,77 zł                     x

Przychody ogółem              295 433 018,72 zł                     160 908 337,00 zł                     190 698 608,90 zł               118,5%
z tego:
- kredyty, pożyczki,
obligacje                                 176 000 000,00 zł                                     0,00 zł                                        0,00 zł

-   zwrot udzielonych
pożyczek                                     500 000,00 zł                        8 500 000,00 zł                             125 000,00 zł                  1,5%

-nadwyżka budżetowa                            0,00 zł                                      0,00 zł                                        0,00 zł

-wolne środki                        118 933 018,72 zł                      152 408 337,00 zł                      190 573 608,90 zł                125,0%

-   inne                                                     0,00 zł                                        0,00 zł                                         0,00 zł
Rozchody ogółem              32 540 896,38 zł                         33 090 920,00 zł                        14 520 448,19 zł                  43,9%

z tego:
-spłata rat kredytów i

pożyczek

oraz

wykup obligacji                24 540 896,38 zł                         31 090 920,00 zł                         14 520 448,19 zł                  46,7%
-udzielenie pożyczek        8 000 000,00 zł                           2 000 000,00 zł                                         0,00 zł                    0,0%

-   inne                                                  0,00 zł                                         0,00 zł                                         0,00 zł
Kwota długu                                                                                              1 075 093 246,57 zł
Stosunek zadłużenia do doch. planowanych                                               50,2%

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
Dług publiczny Miasta na koniec pierwszego półrocza 2016 r. wynosił 1 075 093 246,57 zł, co stanowi 50,2% planowanych dochodów rocznych, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 1 075 256 089,00 zł.

Jedną z podstawowych zasad planowania budżetowego oraz jego wykonywania określają przepisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, z których wynika że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków Unijnych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.
Z ewidencji Izby oraz sprawozdawczości statystycznej wynika, że w I półroczu 2016 r. Miasto zachowało ww. relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowa-na w budżecie na 2016 r. nadwyżka dochodów bieżących łącznie z nadwyżką budżetową i wolnymi środkami nad wydatkami bieżącymi wynosi 328 574 430,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 r. została wypracowana w wysokości 422 749 554,09 zł.

O możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego od 2014 r. stanowią przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z cytowanych przepisów wynika, że nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
2) wykupów emitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Z danych finansowych Miasta uwzględniających plan budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynika, że relacja z cyt. art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Planowana w 2016 r. spłata rat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.) wynosi 3,81% dochodów budżetu, przy dopuszczalnym wskaźniku:
1) uwzględniającym wartości budżetowe planowane na rok 2015 wg stanu na koniec III kw. - 11,86%,
2) uwzględniającym wartości budżetowe wykonane w roku 2015 - 13,82%.

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków, natomiast wykazują zobowiązania wymagalne w wysokości 2 698,86 zł, co świadczy o niezachowaniu obowiązku terminowego ich regulowania, o którym jest mowa w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.
Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego 
Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/09/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydzialu, wprowadził/a: Aleksandra Gałgańska, dnia: 2023/04/14 15:16:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Gałgańska 2023/04/14 15:16:33 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:50:50 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:45:57 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:42:47 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:32:54 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:29:06 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 10:24:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/10/24 11:50:16 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/10/03 08:39:49 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/09/30 09:27:01 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/09/30 09:14:51 nowa pozycja