Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok

UCHWAŁA NR CCCXXIII.586.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 październi¬ka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie


Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 listopada 2015 r.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 2 092 425 962 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 2 099 091 452 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 6 665 490 zł.
Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi jest kredyt bankowy w kwocie 6 665 490 zł,
Wskazane źródła sfinansowania deficytu budżetu są zgodne ze źródłami przychodów wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają wysokość planowanego deficytu budżetowego.
W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, w 2016 roku uwzględniono przychody ogółem w kwocie 37 756 410 zł, z tego z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000 zł, w tym 6 665 490 zł przeznaczone na pokrycie deficytu, wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 24 256 410 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w kwocie 500 000 zł.
Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2016-2045 planowana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co jest zgodne z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Przewodnicząca składu Orzekającego
Anna Suprynowicz
 

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/12/21, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 10:08:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 10:08:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:42:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:34:20 nowa pozycja