Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2005 roku

Opinia RIO w sprawie prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Szczecin w 2005 r.

UCHWAŁA NR L/122/2005

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty dłu­gu publicznego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach) Miasta Szczecin w 2005 r.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Janusz Jarosz - Członek

po rozpatrzeniu budżetu Miasta Szczecin na 2005 r. oraz załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego (wydatków nie znajdujących po­krycia w planowanych dochodach) oraz

pozytywnie

opiniuje prawidłowość prognozy kwoty długu publicznego na lata 2005-2020.

Uzasadnienie

Budżet Miasta Szczecin został ustanowiony uchwałą Nr XXXV/660/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2005 r. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 930 600 440 zł, wydatki w wysokości 1 009 495 677 zł oraz rozchody w wysokości 22 600 000 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Uwzględniając przedstawio­ne dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 78 895 237 zł, natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wykazuje wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 101 495 237 zł. W uchwale wskazano, że źródłem pokrycia deficy­tu i wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie kredyt w wyso­kości 42 375 000 zł, pożyczka w wysokości 27 537 000 zł oraz nadwyżka środków pienięż­nych na rachunku bankowym w wysokości 31 583 237 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 112 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Relacja deficytu budżetu do docho­dów wynosi 8,5% i nie przekracza ograniczenia wynikającego z przepisów art. 45 ustawy o  finansach publicznych. Ograniczenie ma związek z przekroczeniem 50% relacji wartości łącznej kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto. Z wymienio­nego względu, zgodnie z art. 45 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego w budżecie na 2005 r. mogą planować deficyt budżetowy, którego relacja do do­chodów będzie nic wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu pań­stwa w 2004 r. (zgodnie z ustawą budżetową na 2004 r. wymieniona relacja wynosi 29,3%).

Do budżetu, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o finansach publicz­nych, została załączona prognoza długu publicznego Miasta Szczecin sporządzona na lata 2005-2020, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych, zobowiązania wynikające z wyemitowanych papie­rów wartościowych oraz wymagalne zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2004 r. w wysokości 744 737 zł. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w roku 2005 dodatkowych zobowiązań, tj. kredytu oraz pożyczek na prefinansowanie projektu fi­nansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundu­szu Spójności w łącznej wysokości 69 912 000 zł, w latach 2006-2008 pożyczek na pre­finansowanie wymienionych projektów w łącznej wysokości 26 726 600 zł i emisji obli­gacji w łącznej wysokości 190 500 000 zł, mających wpływ na wysokość długu publicz­nego Miasta.

Z załączonej do budżetu prognozy długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2004 r. dług publiczny Miasta wynosił 234 092 161 zł. Harmonogram spłaty nominalnej kwoty długu: w 2005 r. - 23 344 737 zł, w 2006 r. - 52 488 890 zł, w 2007 r. - 47 612 212 zł, w 2008 r. - 26 678 929 zł, w 2009 r. - 31 957 684 zł, w 2010 r. - 27 788 595 zł, w 2011 r. - 35 668 323 zł, w 2012 r. - 25 668 323 zł, w 2013 r. - 22 868 323 zł, w 2014 r. - 41 668 323 zł, w 2015 r. - 40 668 323 zł, w 2016 r. - 45 168 323 zł, w 2017 r. - 45 668 323 zł, w 2018 r. - 45 668 323 zł, w 2019 r. - 5 488 125 zł oraz w 2020 r. - 2 825 000 zł.

Uwzględniając wymienione spłaty zadłużenia oraz prognozowane w latach 2005-2008 zaciągnięcie wyżej wymienionych kredytu i pożyczek oraz emisję obligacji, dług pu­bliczny na koniec każdego roku objętego prognozą będzie wynosił: w 2005 r. -280 659 424 zł, w 2006 r. - 334 955 834 zł, w 2007 r. - 361 284 923 zł, w 2008 r. -371 105 993 zł, w 2009 r.-339 148 309 zł, w 2010 r. - 311 359 713 zł, w 2011 r. - 275 691 390 zł, w 2012 r. - 250 023 066 zł, w 2013 r. - 227 154 743 zł, w 2014 r. - 185 486 420 zł. w 2015 r. - 144 818 096 zł, w 2016 r. - 99 649 773 zł, w 2017 r. - 53 981 449 zł, w 2018 r. - 8 313 126 zł, w 2019 r. - 2 825 000 zł oraz w 2020 r. - 0 zł (w 2020 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty długu).

Zgodnie z art. 113 i 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, roczne obciążenie budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowią­zań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekraczać 15% prognozo­wanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wymienionych ogra­niczeń nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zacią­ganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponują­cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Z powyższych danych o kwocie długu publicznego Miasta w latach 2005-2020 wyni­ka, iż łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na ko­niec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: w 2005 r. - 30,2%, w 2006 r. -35,5%, w 2007 r. - 38,6%, w 2008 r. - 41,2%, w 2009 r. - 43,4%, w 2010 r. - 39,8%, w 2011 r. - 35,3%, w 2012 r. - 32,0%, w 2013 r. - 29,1%, w 2014 r. - 23,7%, w 2015 r. -18,5%, w 2016 r. - 12,8%, w 2017 r. - 6,9%, w 2018 r. - 1,1%, w 2019 r. - 0,4% oraz w 2020 r. - 0%.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego, prognozowanego zwiększenia zadłu­żenia w latach 2005-2008 r. oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych po­ręczeń wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budże­towych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu bę­dzie wynosił: w 2005 r. - 4,7%, w 2006 r. - 8,5%, w 2007 r. - 8,0%, w 2008 r. - 5,7%, w 2009 r. - 7,4%, w 2010 r. - 6,7%, w 2011 r. - 7,3%, w 2012 r. - 5,8%, w 2013 r. - 5,2%, w 2014 r. - 7,4%, w 2015 r. - 6,9%, w 2016 r. - 7,1%, w 2017 r. - 6,7%, w 2018 r. - 6,3%, w 2019 r. - 0,8% oraz w 2020 r. - 0,4%.

Planowany przez Miasto deficyt budżetowy w wysokości 78 895 237 zł (wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 101 495 237 zł) na 2005 rok, ze względów formalnych, są możliwe do sfinansowania kredytem bankowym i pożyczką oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym. Z danych statystycznych Mia­sta wynika, iż na dzień 31 grudnia 2004 r. Miasto posiadało wolne środki pieniężne na ra­chunku bankowym w wysokości 32 940 015 zl.

Zadłużenie Miasta prognozowane na lata 2005-2020, zgodnie z art. 113 i 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2005/04/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 08:45:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 08:45:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:51:05 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/29 09:29:08 nowa pozycja