Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2004 roku

Opinia RIO w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2004 rok

UCHWAŁA NR LV/139/2005
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecin z wy­konania budżetu za 2004 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
 2. Krystyna Goździk - Członek
 3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2004 r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2004 r. zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2005 r. Spra­wozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej; sprawoz­danie zawiera wyodrębnienie wydatków bieżących i majątkowych, wydatków ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych, wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych, funduszy celo­wych oraz dotacji ujętych w budżecie.

Zastosowana w sprawozdaniu klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami roz­porządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfika­cji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290 i Nr 58, poz. 556).

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami zostały wyod­rębnione, co jest zgodne z art. 136 ust. 1 w zw. z art. 124 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 listo­pada 1998 r. o finansach publicznych.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi ujętymi w statystycz­nych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2004 r. oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzoną na podstawie uchwał budżetowych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Dane dotyczące budżetu są wewnętrznie zbilansowane. Wydatki i rozchody budże­towe nie znajdujące pokrycia w dochodach wyniosły 32 889 945 zł. Na pokrycie wymienio­nych wydatków i rozchodów Miasto dysponowało środkami pochodzącymi z niżej wymie­nionych źródeł:

 • kredytów bankowych w kwocie                                    45 052 852 zł,
 • prywatyzacji majątku                                                  21 693 zł,
 • wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym  20 755 415 zł.

Pozostało do wykorzystania:                                                 32 940 015 zł.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscy­pliny finansów publicznych.

Zwraca się uwagę na dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2004 r. w:

 1. jednostkach budżetowych na kwotę                           5 414 zł,
 2. zakładach budżetowych na kwotę                          680 528 zł,
 3. gospodarstwach pomocniczych na kwotę                 58 794 zł.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z wydanych przez Miasto zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w pełni wykorzystane, zgod­nie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw­działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko­holowych.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec roku budżetowego 2004 wy­niósł 234 092 161 zł, co stanowi 29,2% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżeto­wego 2003 dług publiczny Miasta wynosił 216 538 983 zł i stanowił 30,4% dochodów. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów.

Spłacone w ciągu roku budżetowego 2004 zobowiązania, mogące mieć wpływ na wysokość długu publicznego, wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodu wynio­sły:

 • a) dochód planowany na 2004 r.                                                                         790 379 973 zł,
 • b) dochód wykonany w 2004 r.                                                                           801 016 509 zł,
 • c) planowane do spłaty raty nominalnych kwot zobowiązań                                    19 400 000 zł,
 • d) spłacone raty nominalnych kwot zobowiązań                                                     19 229 089 zł,
 • e) planowane do spłaty należne odsetki                                                                13 696 000 zł,
 • f) spłacone należne odsetki                                                                                  12 072 537 zł,
 • g)   potencjalne kwoty spłaty udzielonych poręczeń                                                 3 774 000 zł,
 • h)  spłacone kwoty udzielonych poręczeń                                                                            0 zł,
 • i)   wskaźnik planowanych do spłaty rat z odsetkami do planowanego dochodu                     4,7%,
 • j)   wskaźnik zrealizowanej spłaty długu do wykonanego dochodu                                        3,9%.

Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań, mających wpływ na wysokość długu publicznego, wraz z należnymi od­setkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finan­sowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości spo­rządzenia tego dokumentu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach ob­rachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej dorę­czenia.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2005/04/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 10:17:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 10:17:08 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/20 09:35:15 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:42:23 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:03:57 nowa pozycja