Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2003 roku

Uchwała Nr CLIX/331/2003 z dnia 8 września 2003 roku

UCHWAŁA NR CLIX/331/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 8 września 2003.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 i Nr 154, póz. 1800, z 2002 r. Nr 113, póz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, póz. 1454), po rozpatrzeniu informacji Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Mieczysław Kuś - Przewodniczący
 2. Krystyna Goździk - Członek
 3. Piotr Szycko - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 sierpnia 2003 r. Forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr XXVII/702/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze.

Przedłożona informacja składa się z:

 1. Części obowiązującej, obejmującej charakterystykę budżetu w zakresie dochodów i wydatków, tablice zbiorcze dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji, tablice dochodów wg źródeł, tablice wydatków wg kierunków, tablice wydatków wg działów i rozdziałów, informację o wysokości i źródłach pokrycia deficytu, informację o realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych, dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, pozostałe dotacje, wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz instytucji kultury (poza wymogami uchwały), wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i wynikających z porozumień z organami administracji rządowej, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (poza wymogami uchwały), wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 2. Części objaśniającej, obejmującej syntetyczne objaśnienia do odchyleń od planu
  wykonania dochodów i wydatków,
 3. Części informacyjnej, obejmującej informacje o zmianach dokonanych w budżecie,
  wykonanie wydatków majątkowych wg źródeł finansowania, tytułów i zadań oraz obejmującej poza wymogami uchwały Rady: stan zobowiązań, zaangażowanie wy
  datków w stosunku do planu, informację o realizacji zadań za środków PFRON, in
  formację o realizacji zadań finansowanch ze środków Funduszu Pracy - w części
  tej ujęto również realizację budżetu w stosunku do harmonogramu dochodów i wy
  datków (wymaganą uchwałą Rady, ale poza częścią informacyjną);
 4. Części porównawczej (poza wymogami uchwały Rady), obejmującej wykonanie
  dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji oraz wydatków wg kierunków wydat
  kowania, sfer i działów klasyfikacji w latach 2002 - 2003,
 5. Struktury wykonania budżetu (poza wymogami uchwały Rady) obejmującej struk
  turę wykonania dochodów wg źródeł oraz wykonania wydatków wg kierunków
  wydatkowania,
 6. Graficznego ujęcia realizacji budżetu.

Dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwał budżetowych prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Na podstawie danych zawartych w informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie stwierdzono przekroczenia kwot planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Nadmienia się, iż niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kuś

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2003/09/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:40:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:40:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:04:54 nowa pozycja