Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2003 roku

Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu przez Miasto Szczecin emitowanych obligacji

UCHWAŁA NR LXV/124/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Miasto Szczecin emitowanych obligacji.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

po rozpatrzeniu dwóch wniosków Prezydenta Miasta Szczecina z dnia l kwietnia 2003 r. o wydanie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Szczecin emitowanych obligacji na kwoty 17 200 000 i 20 000 000 zł, postanawia

pozytywnie

zaopiniować możliwość wykupu wymienionej emisji obligacji w roku 2012 na kwotę 20 000 000 zł oraz w roku 2013 na kwotę 17 200 000 zł na warunkach określonych we wniosku.

Uzasadnienie:

Wnioski Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 kwietnia 2003 r. zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 kwietnia 2003 r. Wnioski dotyczą wydania opinii o możliwości wykupu przez Miasto Szczecin w latach 2012 i 2013 emitowanych obligacji na kwoty 17 200 000 i 20 000 000 zł zaciąganych uchwałami Nr 111/49/03 oraz Nr 111/50/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 lutego 2003 r., przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu sfery komunalnej i społecznej.

We wnioskach określono poniższe warunki emisji i wykupu obligacji, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

  1. Środki finansowe z emitowanych obligacji w łącznej kwocie 37 200 000 zł zostaną przekazane Miastu w czerwcu 2003 r.
  2. Harmonogram wykupu emitowanych obligacji: w 2012 r. - 20 000 000 zł oraz w 2013 r. - 17 200 000 zł.
  3. Harmonogram   spłaty   należnych   odsetek   od   emitowanych   obligacji:   w   2003 r. 2 976 000 zł, w 2004 r. - 2 976 000 zł, w 2005 r. - 2 976 000 zł, w 2006 r. - 2 976 000 zł, w 2007 r. - 2 976 000 zł, w 2008 r. - 2 976 000 zł, w 2009 r. - 2 976 000 zł, w 2010 r. - 2 976 000 zł , w 2011 r. - 2 976 000 zł , w 2012 r. - 2 976 000 zł oraz w 2013 r. - 1376 000 zł.

Na podstawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecina prognozy dochodów i wydatków budżetowych sporządzonej na okres spłaty łącznej kwoty długu publicznego Miasta Szczecina, uwzględniającej zobowiązania wynikające z opiniowanych emisji obligacji, otrzymanych na wyżej wymienionych warunkach finansowych, Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość wykupu emitowanych obligacji. Roczne obciążenie budżetu Miasta Szczecina z tytułu spłaty i wykupu łącznej kwoty długu publicznego, w tym wykupu emitowanych obligacji, wraz z należnymi odsetkami w latach 2003 - 2013 nie przekroczy 15% prognozowanych przez Miasto dochodów budżetowych. Natomiast łączna kwota długu publicznego Miasta Szczecina na koniec każdego roku budżetowego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów.

Z powyższych względów, prognozowane przez Prezydenta Miasta Szczecina obciążenie budżetu wykupem emitowanych obligacji, zgodnie z art. 113 ust. 1 i art. 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

                                             Przewodniczący Składu Orzekającego
                                                                        Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2003/04/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 09:50:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 09:50:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:39:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:05:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:00:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 10:34:56 nowa pozycja