Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2003 roku

Uchwała Nr LXV/124/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 roku

UCHWAŁA NR LXV/124/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Miasto Szczecin emitowanych obligacji.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kuś - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

po rozpatrzeniu dwóch wniosków Prezydenta Miasta Szczecina z dnia l kwietnia 2003 r. o wydanie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Szczecin emitowanych obligacji na kwoty 17 200 000 i 20 000 000 zł, postanawia

pozytywnie

zaopiniować możliwość wykupu wymienionej emisji obligacji w roku 2012 na kwotę 20 000 000 zł oraz w roku 2013 na kwotę 17 200 000 zł na warunkach określonych we wniosku.

Uzasadnienie:

Wnioski Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 kwietnia 2003 r. zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 kwietnia 2003 r. Wnioski dotyczą wydania opinii o możliwości wykupu przez Miasto Szczecin w latach 2012 i 2013 emitowanych obligacji na kwoty 17 200 000 i 20 000 000 zł zaciąganych uchwałami Nr 111/49/03 oraz Nr 111/50/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 lutego 2003 r., przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu sfery komunalnej i społecznej.

We wnioskach określono poniższe warunki emisji i wykupu obligacji, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

  1. Środki finansowe z emitowanych obligacji w łącznej kwocie 37 200 000 zł zostaną przekazane Miastu w czerwcu 2003 r.
  2. Harmonogram wykupu emitowanych obligacji: w 2012 r. - 20 000 000 zł oraz w 2013 r. - 17 200 000 zł.
  3. Harmonogram   spłaty   należnych   odsetek   od   emitowanych   obligacji:   w   2003 r. 2 976 000 zł, w 2004 r. - 2 976 000 zł, w 2005 r. - 2 976 000 zł, w 2006 r. - 2 976 000 zł, w 2007 r. - 2 976 000 zł, w 2008 r. - 2 976 000 zł, w 2009 r. - 2 976 000 zł, w 2010 r. - 2 976 000 zł , w 2011 r. - 2 976 000 zł , w 2012 r. - 2 976 000 zł oraz w 2013 r. - 1376 000 zł.

Na podstawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecina prognozy dochodów i wydatków budżetowych sporządzonej na okres spłaty łącznej kwoty długu publicznego Miasta Szczecina, uwzględniającej zobowiązania wynikające z opiniowanych emisji obligacji, otrzymanych na wyżej wymienionych warunkach finansowych, Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość wykupu emitowanych obligacji. Roczne obciążenie budżetu Miasta Szczecina z tytułu spłaty i wykupu łącznej kwoty długu publicznego, w tym wykupu emitowanych obligacji, wraz z należnymi odsetkami w latach 2003 - 2013 nie przekroczy 15% prognozowanych przez Miasto dochodów budżetowych. Natomiast łączna kwota długu publicznego Miasta Szczecina na koniec każdego roku budżetowego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów.

Z powyższych względów, prognozowane przez Prezydenta Miasta Szczecina obciążenie budżetu wykupem emitowanych obligacji, zgodnie z art. 113 ust. 1 i art. 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

                                             Przewodniczący Składu Orzekającego
                                                                        Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2003/04/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:39:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:39:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:05:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:00:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 10:34:56 nowa pozycja