Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2003 roku

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Szczecin w 2003 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego

 UCHWAŁA NR XL/74/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Szczecina na 2003 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art.115 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

po rozpatrzeniu budżetu Miasta Szczecina na 2003 r. oraz załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego oraz

pozytywnie

opiniuje prawidłowość prognozy kwoty długu publicznego na lata 2003 - 2013.

Uzasadnienie:

Budżet Miasta Szczecina został ustanowiony uchwałą Nr 111/52/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 marca 2003 r. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 688 589 144 zł, wydatki w wysokości 756 892 986 zł oraz rozchody w wysokości 20 000 000 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt (wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach) w kwocie 88 303 842 zł. W uchwale wskazano, że źródłami pokrycia deficytu będą:

1) kredyty, pożyczki oraz emisja obligacji w kwocie                           40 023 394 zł,
2) przychody z prywatyzacji majątku w kwocie                                 19 018 471 zł,
3) nadwyżka środków na rachunku bankowym w kwocie                 29 261 977 zł.
                                                                                       
Razem:          88 303 842 zł.


Do budżetu, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, została załączona prognoza długu publicznego Miasta Szczecina sporządzona na lata 2003 - 2013, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz wymagalne zobowiązania jednostek organizacyjnych Miasta na dzień 31 grudnia 2002 r. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w 2003 r. roku kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji w ogólnej kwocie 40 023 394 zł oraz w 2004 r. kredytów w wysokości 4 354 000 zł, mających wpływ na wysokość długu publicznego Miasta.

Z załączonej do budżetu prognozy długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2002 r. dług publiczny Miasta Szczecina wynosił 193 885 tyś. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy zł). Harmonogram spłaty nominalnej kwoty długu: w 2003 r. - 23 586 tyś. zł, w 2004 r. - 19 696 tyś. zł, w 2005 r. - 20 433 tyś. zł, w 2006 r. -20 140 tyś. zł,   w 2007 r. -  20 015 tyś. zł,   w 2008 r. -  17 926 tyś. zł,   w 2009 r. 27 146 tyś. zł,   w 2010 r. -  22 121 tyś. zł,   w 2011 r.  - 30 000 tyś. zł,  w 2012 r. 20 000 tyś. zł i w 2013 r. - 17 200 tyś. zł.

Uwzględniając wymienione spłaty zadłużenia oraz prognozowane zaciągnięcie w 2003 r. roku kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji w ogólnej kwocie 40 023 394 zł oraz w 2004 r. kredytów w wysokości 4 354 000 zł i ich spłatę, dług publiczny Miasta na koniec każdego roku objętego prognozą będzie wynosił: w 2003 r. 210 322 tyś. zł, w 2004 r. 194 980 tyś. zł, w 2005 r. 174 547 tyś. zł, w 2006 r. 154 407 tyś. zł, w 2007 r. - 134 392 tyś. zł, w 2008 r. - 116 466 tyś. zł, w 2009 r. - 89 320 tyś. zł, w 2010 r. - 67 199 tyś. zł, w 2011 r. - 37 199 tyś. zł, w 2012 r. - 17 199 tyś. zł i w 2013 r. - 0 tyś. zł (w 2013 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty długu.

W przedłożonej prognozie długu publicznego uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych latach objętych obciążeniem Miasta wyżej wymienionym długiem publicznym. Wielkość prognozowanych dochodów w kolejnych latach do 2013 r. nie daje podstawy do opinii o nierealnym planowaniu dochodów.

Zgodnie z art. 113 i 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, roczne obciążenie budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekraczać 15% prognozowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Z powyższych danych o kwocie długu publicznego Miasta Szczecina w latach 2003 -2013 wynika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: w 2003 r. - 30,5%, w 2004 r. - 28,7%, w 2005 r. - 25,8%, w 2006 r. - 23,3%, w 2007 r. - 20,3%, w 2008 r. -17,6%, w 2009 r. - 13,5%, w 2010 r. - 10,2%, w 2011 r. - 5,6%, w 2012 r. - 2,6% i w 2013 r. - 0%.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego, prognozowanego zwiększenia zadłużenia w latach 2003 i 2004 oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu będzie wynosił: w 2003 r. - 5,7%, w 2004 r. - 5,6%, w 2005 r. - 5,4%, w 2006 r. - 5,1%, w 2007 r. - 4,8%, w 2008 r. - 4,3%, w 2009 r. - 5,5%, w 2010 r. - 4,5%, w 2011 r. - 5,3%, w 2012 r. - 3,5% i w 2013 r. - 2,8%.

Planowany przez Miasto deficyt budżetowy na 2003 rok, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania kredytami, pożyczkami oraz emisją obligacji, przychodami z prywatyzacji majątku oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym. Ze sprawozdawczości statystycznej Miasta za 2002 r. wynika, iż na dzień 31 grudnia 2002 r. Miasto posiadało wolne środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 29 262 tyś. zł.

Prognozowane przez Miasto obciążenie budżetu deficytem oraz długiem publicznym, zgodnie z art. 113 i 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 115 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. l wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

                                             Przewodniczący Składu Orzekającego
                                                                        Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2003/03/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 09:52:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 09:52:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:37:55 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 10:38:08 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:11:02 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:07:58 nowa pozycja