Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-09-17
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Posiedzenie odbyło się 2007-09-17. (sala sesyjna, Pl. Armii Krajowej 1)


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30.07.2007 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 330/07 – przystąpienia do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 332/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe – Kijewo” w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 333/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo – Kredowa” w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 334/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo - Park Leśny Dąbie” w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 342/07 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo – szkoła”;

 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 335/07 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok;

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 22  

- 337/07 – zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 338/07 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;

 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 339/07 – ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 9  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 21  

- 340/07 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 341/07 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 343/07 – uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 344/07 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 345/07 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007;

 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 346/07 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 10  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 16  

- 347/07 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

projekt uchwały odesłano do projektodawcy

- 348/07 – sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na osiedlu Nad Rudzianką dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;

 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 18  

- 349/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 351/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 9 w Szczecinie przy Al. Piastów 66/7”;

 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 352/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 10 w Szczecinie przy Al. Piastów 74/7”;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 353/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Szczecinie przy Al. 3 Maja 10/5”;

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 354/07 – odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 355/07 – odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 356/07 – odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 357/07 – zmiany uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007;

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 16  

- 358/07 – wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego robotników przymusowych z niemieckich obozów pracy z okresu II wojny światowej zlokalizowanych na terenie dzisiejszego osiedla Pomorzany;

 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 359/07 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w placówkach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym.

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

6. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie prawidłowości zawartych umów z Miastem dla przeprowadzonej inwestycji na terenie nieruchomości przy ulicy Mickiewicza/Brodzińskiego w Szczecinie przez SGI Komfort Sp. z o.o.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

9. Zamknięcie obrad.