Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 25 z dnia 24 czerwca 2014

NARADA nr  25_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 24 czerwca 2014 r.

 

I-A. Podsumowanie sesji 23 06 2014

 

Przyjęcie stanowisk, dot. dalszego postępowania z wnioskami w sprawach:

 

1.Projektu uchwały nr  149/14, w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat, za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego "ARKONKA"  (projekt odrzucony w głosowaniu - zakończona inicjatywa uchwałodawcza)

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projektu uchwały nr 154/14, w sprawie opinii dotyczącej korekty granic obszarów Natura 2000 na terenie Miasta Szczecin (projekt odesłany do projektodawcy)

decyzja: zakończenie inicjatywy uchwałodawczej

 

I-B. Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM w dniu 21 lipca 2014 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie  nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5

wnosi: P. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Beata Misiak, Dyrektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miasto Szczecin na zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą Miasto Świnoujście zawartego w dniu 17 września 2010r.

wnosi: P. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały, w sprawie zaliczenia ulicy  Włoskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: P. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania 

wnosi: P. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Dąbskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 37/7 o pow. 0,8447 ha, obr. 4153. 

wnosi: P. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jakuba Bojki

wnosi: P. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 

wnosi: P. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: P. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej halą handlową „Fala”, na okres dziewięciu lat, położonej przy al. Wyzwolenia 44a w Szczecinie

wnosi: P. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały, w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 13 000 zł dla Parafii Polskokatolickiej pw. św. Piotra i św. Pawła, z siedzibą przy pl. św. Piotra i św. Pawła 4 w Szczecinie. 

wnosi: P. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Małgorzata Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego generała Stanisława Sosabowskiego

wnosi: P. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Małgorzata Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - plaża 3" w Szczecinie 

wnosi: P. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Anna Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Szosa Polska” w Szczecinie

wnosi: P. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Anna Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały, w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo 4" w Szczecinie

wnosi: P. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Anna Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady Miasta Szczecin Informacji z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013 – 2017 za rok 2013.

wnosi: P. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: P. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawach:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania realizowane w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: Wniosek został rozpatrzony negatywnie

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie nowej wysokości opłaty rocznej, za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie, stanowiącej działki nr 27/30 i 27/31, z obrębu ewidencyjnego Nad Odrą 25.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 30 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, przy ul. Klonowica 3     w Szczecinie, z przeznaczeniem na cele oświatowe polegające na prowadzeniu szkoły.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

Informacje, w sprawach:

 

1.CKS – wniosek w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Beata Misiak, Dyrektor WOś

decyzja: Informację przyjęto

 

2.Informacja Woś, dot. inwestycji, zgodnie z Notatką, z dnia 25 03 2014

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Beata Misiak, Dyrektor Woś

decyzja:   Przyjęto informację z uwagami - przeanalizować inwestycje podczas dyskusji nad budżetem 2015 i WPRS. 

 

3.Zwiększenie liczby etatów w Szczecińskim Centrum Świadczeń, ze względu na wprowadzenie instytucji odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz przyznawania i wypłaty, przez SCŚ zryczałtowanego dodatku energetycznego, jako zadania z zakresu administracji rządowej

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto

 

4.Przeniesienie basenów szkolnych pod administrację MOSRiR - ustalenie możliwości odzyskiwania podatku VAT.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta/ p. Stanisław Lipiński,  Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Dorota Pudło - Żylińska, Zastępca Dyrektora WKs

decyzje:  Przekazano do dalszych analiz

 

5.Regulacja płac w Urzędzie Miasta i jednostkach miejskich

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta  

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzje: Przekazano do dalszych anliz

 

6.Budowa specjalistycznej hali

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzje: Przyjęto informację

 

7.Informacja nt Zebrania Walnego SSOM

wnosi/prezentuje : p. Michał Przepiera, Dyrektor BS  

decyzje: Przyjęto informację.

 

8.Informacja, w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, w rejonie Partyzantów, Kaszubskiej, placu Brama Portowa oraz alei Niepodległości 60, stanowiących działki nr 2/12, 4/8, 4/9 i 4/11, z obrębu 1040

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzje:  Przekazano do dalszych analiz

 

9.Utrzymanie czystości - zieleń miejska

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Andrzej Sumisławski, Dyrektor ZUK

decyzje: Informację przyjęto

 

10.Aleja Kwiatowa 

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Zastępca Dyrektora WGKiOś

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

Narada budżetowa:

 

1.Omówienie zidentyfikowanych potrzeb budżetowych – w związku z pracami nad projektem budżetu 2015 r. wraz z harmonogramem prac na projektem budżetu

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: Iwona Bobrek, dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:01:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:01:45 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:59:14 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:58:33 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:03:41 nowa pozycja