Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 6 z dnia 13 lutego 2014

NARADA nr 06_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 13 lutego 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM w dniu 17 marca 2014 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (wezwanie P.Zbigniewa Danilewicza)

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Z-ca Dyrektora WGKiOŚ Pan Paweł Adamczyk

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2014 roku

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 43, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Z-ca Dyrektora WGN Pani Małgorzata Waszak 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Z-ca Dyrektora WGN Pani Małgorzata Waszak 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Witolda Starkiewicza 5/U1 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Z-ca Dyrektora WGN Pani Małgorzata Waszak 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Szarotki 12/U1

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Z-ca Dyrektora WGN Pani Małgorzata Waszak 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym 4214, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących: działki 18/4 i 19/4, działki 21/4 i 22/4 oraz działki 27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 31/1 i 32/1 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Z-ca Dyrektora WGN Pani Maria Latkowska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Z-ca Dyrektora WGN Pani Maria Latkowska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie w Bursę Szkolną Nr 2 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani Beata Misiak 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok"

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani Małgorzata Olejnik 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BMKZ Pani Małgorzata Gwiazdowska 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan Michał Przepiera 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania,  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan Michał Przepiera 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa 2” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka – Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WZFM Pani Iwona Bobrek

decyzja:po naniesieniu poporawek, WZFM przekaże projektw sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok oraz projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta do BPM celem wprowadzenia do porządku obrad sesji RM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Zastępca Dyrektora WGKiOŚ Pan Paweł Adamczyk

decyzja: nie wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”. 

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

19.Projektu uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

20. Projekt uchwały, w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan Michał Przepiera 

decyzja:wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Sprawy różne

 

1.Przyjęcie stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawie zakończenia inicjatywy uchwałodawczej dla projektu uchwały Nr 36/14zmieniającej Uchwałę Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan Michał Przepiera 

decyzja: przyjęte

 

2.Przyjęcie stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawie zakończenie  inicjatywy uchwałodawczej dla projektu uchwały Nr 30/14 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy Alei Wyzwolenia 7/U4  (uchwała ta została zdjęta z porządku obrad na ostatniej sesji RM w dniu 10.02.2014r.)

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Zastępca Dyrektora WGN Pani Małgorzata Waszak 

decyzja: przyjęte

 

3.Informacja, w sprawie opodatkowania podatkiem VAT umów powierzenia, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

wnosi:  p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: należy przygotować i złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

 

4.Informacja, w sprawie nowego obowiązku przekazywania sprawozdań budżetowych, wyłącznie w formie elektronicznej.

wnosi:  p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: przyjęto informację

 

5.Informacja z posiedzenia Komisji Skarbu

wnosi:  p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Dorota Brzozowska, Dyrektor WPiOL

decyzja: przyjęto informację


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:34:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:34:24 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:33:51 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:28:57 nowa pozycja