Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2015 r.

Zarządzenie nr 121/15 w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2015/03/31

Data wejścia w życie: 2015/03/31


Na podstawie art. 23 ust.1, art. 25 ust.1 oraz art.25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014r. poz. 518 j.t., poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906, poz. 1200) w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013r. poz. 595 j.t., poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub Gminy Miasto Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Do przetargów, których ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 570/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: M. Latkowska, wprowadził/a: Marta Florczak, dnia: 2015/03/31 12:49:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Florczak 2015/03/31 12:49:20 nowa pozycja