Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67211476

Aktualna strona: 267165

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2015 r.

Zarządzenie nr 417/15 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2015/11/27

Data wejścia w życie: 2016/01/01


                                                                     ZARZĄDZENIE NR 417/15
                                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                       z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,
poz. 1890) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) zarządzam, co następuje :


§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do
zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym
stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 378/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.


                                                                                    Prezydent Miasta
                                                                                    Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin