Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 420/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. nabywania spadków przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa. 

Data podpisania: 2014/10/28

Data wejścia w życie: 2014/10/28


ZARZĄDZENIE NR 420/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 października 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. nabywania spadków przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miasta Szczecin (zmiana Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 332/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2014 r.), zarządzam, co następuje: 


§ 1. W Zarządzeniu Nr 385/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 września 2013 r., w sprawie powołania zespołu ds. nabywania spadków przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa (zm. Zarządzenie Nr 506/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 344/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2014 r.) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Powołuję zespół ds. nabywania spadków przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb państwa, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodniczący:

1) Dorota Pudło-Żylińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości 

Zastępca Przewodniczącego: 

2) Maria Latkowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Członkowie:

3) Anna Potok - Wydział Księgowości,

4) Dorota Markun - Wydział Księgowości,

5) Dorota Baltrukiewicz-Mikulska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

6) Jolanta Bocian - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

7) Monika Bernat - Wydział Utrzymania Czystości i Porządku,

8) Anna Michalak - Wydział Utrzymania Czystości i Porządku,

9) Teresa Okoń - Biuro Obsługi Urzędu,

10) Urszula Żyłowska - Biuro Obsługi Urzędu, 

11) Hanna Dembińska - Wydział Informatyki,

12) Agnieszka Zygmunt - Wydział Informatyki,

13) Marika Molenda - Wydział Egzekucji Administracyjnej,

14) Karolina Romanowicz - Wydział Egzekucji Administracyjnej,

15) Dorota Binek-Jaskólska - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,

16) Krzysztof Litwiński - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie''.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2014/11/06, odpowiedzialny/a: Urszula Rogacz, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/11/06 11:37:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/11/06 11:37:43 nowa pozycja