Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 46/14 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok

Data podpisania: 2014/01/31

Data wejścia w życie: 2014/01/31


ZARZĄDZENIE NR 46/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok

    Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 r. załącznik Nr1 Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów i załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 wz. Prezydenta Miasta

                                                                                                      Krzysztof Soska
                                                                                           Pierwszy Zastępca Prezydenta


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/02/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/02/11 13:18:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/02/11 13:18:07 nowa pozycja