Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 219/14 w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków

Data podpisania: 2014/05/26

Data wejścia w życie: 2014/05/26


ZARZĄDZENIE NR 219/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: nr 2069 (Pogodno 69) i nr 2071 (Pogodno 71) miasta Szczecina.

Na podstawie art. 24 a ust. 1 w związku z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b i art. 7d pkt 1 ustawyz dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635), zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeprowadzić modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Szczecina w obrębach ewidencyjnych: nr 2069 (Pogodno 69) i nr 2071 (Pogodno 71) w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2014/08/25, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2014/08/25 12:17:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2014/08/25 12:17:08 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2014/08/25 09:05:24 nowa pozycja