Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 215/14 w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/05/23

Data wejścia w życie: 2014/05/23


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, poz. 379), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według normy PN - EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta Szczecin ustanawia się nową Politykę Jakości Urzędu Miasta Szczecin, zwaną dalej Polityką Jakości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W celu realizacji postanowień Polityki Jakości każdy wydział i biuro Urzędu Miasta ustanawia własne cele jakości, które są przedstawione do wiadomości wszystkim pracownikom właściwego wydziału/biura.
§ 3. W celu prezentacji założeń Polityki Jakości pracownikom oraz interesantom Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się dyrektorów i kierowników wydziałów oraz biur Urzędu Miasta do:
1) przekazania treści Polityki Jakości do wiadomości podległym pracownikom
2) umieszczenia treści Polityki Jakości na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń oraz w pomieszczeniach pracowników Urzędu Miasta
3) zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Informatyki do umieszczenia treści Polityki Jakości na stronach internetowych Urzędu Miasta.
§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Traci moc Zarządzenie 87/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2014/05/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Szynkowska, dnia: 2014/09/22 12:32:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szynkowska 2014/09/22 12:32:16 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2014/05/27 14:58:56 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2014/05/27 14:55:44 nowa pozycja