Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 368/14 zmieniające zarządzenie w sprawie planu inwentaryzacji w 2014 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/09/09

Data wejścia w życie: 2014/09/09


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613; z 2014 r. poz. 768) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Harmonogramie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2014 r.  stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 193/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2014  r.  w sprawie planu inwentaryzacji w 2014 r. w Urzędzie Miasta Szczecin – w tabeli pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

 

„b)

środki trwałe i pozostałe środki trwałe administrowane bezpośrednio przez Wydział Informatyki 

Wydział Informatyki 

Zespół Spisowy Nr 2

Zespół Spisowy Nr 3

01.10.2014 r.

02.10.2014 r.

31.12.2014 r.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2014/09/17, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2014/09/17 14:24:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2014/09/17 14:24:22 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2014/09/17 14:23:51 nowa pozycja