Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 393/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2014/10/08

Data wejścia w życie: 2014/10/08


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatniena rzecz jednostki budżetowej  pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie składniki majątkowe o łącznej wartości31 809 629,18 zł brutto (słownie:trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych brutto18/100),stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie Urzędu Miasta Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/10/08, odpowiedzialny/a: AGrabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/10/15 10:18:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/10/15 10:18:02 nowa pozycja