Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 410/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/10/24

Data wejścia w życie: 2014/10/24


ZARZĄDZENIE NR 410/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 października 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin
 

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXI/608/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego
2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do określania wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 195/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 360/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 227/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2013 r.) w Załączniku nr 1 – wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) poz. 5 w tabeli otrzymuje brzmienie:

5. Opłata za miejsce pod grób rodzinny murowany na okres 50 lat:
- o jednym miejscu w poziomie i dwóch miejscach w pionie - 2 600,00 zł
- o dwóch miejscach w poziomie i dwóch miejscach w pionie - 4 160,00 zł
- za każde następne miejsce w pionie - 1300,00 zł

 
2) po poz. 9 w tabeli dodaje się poz. 10 w brzmieniu:

10. Opłata za wybudowanie grobu murowanego na Cmentarzu Centralnym:
- dwukomorowego w pionie - 8 000,00 zł
- czterokomorowego o dwóch miejscach w poziomie i dwóch w pionie,
z komorami izolacyjnymi nad każdym pionem - 15 800,00 zł
 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.


§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/10/24, odpowiedzialny/a: A. Grabiec, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2015/01/15 14:55:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2015/01/15 14:55:53 modyfikacja wartości
Anna Brzozowska 2014/10/24 14:10:03 nowa pozycja