Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 67/14 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących programu rozwoju miasta w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014 - 2020, pod nazwą "Szczecin 2020"

Data podpisania: 2014/02/17

Data wejścia w życie: 2014/02/17


Zarządzenie Nr 67/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących programu rozwoju miasta w nowej perspektywie Unii Europejskiej
2014 - 2020, pod nazwą "Szczecin 2020"

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 04 marca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących programu rozwoju miasta w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014 - 2020, pod nazwą "Szczecin 2020". 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, z których pierwsze odbędzie się w dniu 04 marca 2014 r. (wtorek) w godzinach od 17.30 do 19.30 w Urzędzie Miasta Szczecin. 

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie projektu programu rozwoju miasta w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014 - 2020, pod nazwą "Szczecin 2020" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: 2020@miasto.szczecin.pl.

2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin, Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Dyrektorowi Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin, Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Szczecin. 

§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/02/17, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/02/17 13:32:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/02/17 13:32:17 nowa pozycja