Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 154/14 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/04/03

Data wejścia w życie: 2014/04/03


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin, zwane dalej Regulaminem organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 55/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2014/04/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2014/05/12 12:38:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2014/05/12 12:38:31 nowa pozycja