Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 404/14 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Data podpisania: 2014/10/16

Data wejścia w życie: 2014/10/16


ZARZĄDZENIE NR 404/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 


Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 20 października 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: 
1) otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin zwanego spotkaniem konsultacyjnym, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 
2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl. 
§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 
§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych. 
§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. 
§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                         Prezydent Miasta
                                                                                                                            Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/10/20, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/10/20 11:09:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/10/20 11:09:58 nowa pozycja