Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/01/22

Data wejścia w życie: 2014/01/22


Zarządzenie Nr 30/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin

 

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 30 marca 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: 

1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w miesiącach lutym i marcu 2014 r. w siedzibach Rad Osiedli Miasta Szczecin. 

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi, opublikowanego ma stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczonego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych, zostanie podana do wiadomości publicznej w formie harmonogramu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin i Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych. 

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: nowa pozycja, wytworzono: 2014/01/23, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2014/01/23 13:11:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2014/01/23 13:11:32 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2014/01/23 13:07:03 nowa pozycja