Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 70/14 w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/02/18

Data wejścia w życie: 2014/02/18


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013 r. poz. 829, poz. 1238; z 2014 r. poz. 40) oraz art. 30 ust. 2 
pkt 2 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 11 Uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1312, z dnia 13 grudnia 2013 r. 
poz. 4458) zarządzam co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się tryb postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji 
do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zwany dalej trybem sprzedaży - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2. Ustala się tryb postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych - w brzmieniu stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) zarządcy – należy przez to rozumieć Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

2) wniosku – należy przez to rozumieć złożony przez najemcę wniosek o sprzedaż zajmowanego lokalu, w tym wniosek złożony na podstawie niniejszego zarządzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3. 

3) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć zarówno lokal mieszkalny w domu wielolokalowym jak i nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym. 

§ 3.  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych. 

§ 4.  Traci moc Zarządzenie Nr 481/12 Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat. 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2014/02/18, odpowiedzialny/a: wz. Prezydenta Miasta Krzysztof Soska Pierwszy Zastępca Prezydenta, wprowadził/a: Grzegorz Jamrozik, dnia: 2014/02/20 08:17:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Jamrozik 2014/02/20 08:17:21 modyfikacja wartości
Grzegorz Jamrozik 2014/02/19 14:39:01 nowa pozycja