Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 136/14 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie

Data podpisania: 2014/03/26

Data wejścia w życie: 2014/03/26


Zarządzenie Nr 136/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 12 kwietnia 2014 r. do dnia 15 kwietnia 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2014 r. (sobota) w godzinach od 11.00 do 13.00 oraz w dniu 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) w godzinach od 17.00 do 19.00 w Urzędzie Miasta Szczecin.

2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za obsługę organizacyjno – techniczną konsultacji jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Biura ds.Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/03/28, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/03/28 09:41:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 09:41:11 nowa pozycja