Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 73/14 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2013 rok

Data podpisania: 2014/02/21

Data wejścia w życie: 2014/02/21


Zarządzenie Nr 73/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21lutego 2014 r.

w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2013 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 459/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje (zm. Zarządzenie Nr 482/13 z dnia 12 listopada 2013 r. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową zastosowaniem komercyjnym stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 460/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym (zm. Zarządzenie Nr 481/13 z dnia 12 listopada 2013 r.), zarządzam, co następuje : 

§ 1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2013 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie: 

1) prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki – Prorektor ds. Nauki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; 

2) dr hab. inż. prof. ZUT Witold Biedunkiewicz – Prorektor ds. Kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; 

3) dr hab. inż. prof. AM Artur Bejger – Prorektor ds. Nauki, Akademia Morska w Szczecinie; 

4) prof. dr hab. Marek Górski – Prorektor ds. nauki i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Szczeciński; 

5) dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko – Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny; 

6) dr Dorota Dżega – Kierownik Katedry Informatyki i Metod Ilościowych, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu; 

7) Andrzej Martuś – Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej; 

8) Barbara Bartkowiak – Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości; 

9) Zbigniew Ligierko – Członek Kapituły Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin; 

10) Joanna Niemcewicz – Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii; 

11) Władysław Walawko – Business Centre Club Loża Szczecińska; 

12) Arkadiusz Świech – Krajowej Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski; 

13) Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin; 

14) Andrzej Feterowski – Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. 

15) Marek Kubik – p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin. 

§ 2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu o: 

1) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok. 

2) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2013 rok. 

3) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2013 rok. 

§ 3. W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w: 

1) §2 pkt 1 i 2, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 459/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 
24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje (zm. Zarządzenie Nr 482/13 z dnia 12 listopada 2013 r., 

2) §2 pkt 3, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 460/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 
28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym (zm. Zarządzenie Nr 481/13 z dnia 12 listopada 2013 r. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 78/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2012 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2012 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2012 rok. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: WOIiB , wytworzono: 2014/02/24, odpowiedzialny/a: Marek Kubik, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2014/03/19 11:18:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2014/03/19 11:18:08 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2014/03/19 11:17:09 nowa pozycja