Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 202/14 w sprawie powołania Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w zakresie muzyki i sztuk wizualnych

Data podpisania: 2014/05/19

Data wejścia w życie: 2014/06/05


ZARZĄDZENIE NR 202/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w zakresie muzyki i sztuk wizualnych
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 654, poz. 1318, z 2014r. poz.379) w związku z art. 7b ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012r. poz.406, z 2014r. poz.423) oraz § 3 ust.2 Uchwały Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2012r, poz. 999), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w zakresie muzyki i sztuk wizualnych oraz przedstawienia do akceptacji Prezydenta Miasta listy wytypowanych kandydatów do stypendiów w roku 2014 r., powołane zostają Komisje Stypendialne ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.
2. Komisje, o ktorych mowa w ust.1 działają w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin i Regulamin Pracy Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin ustalony w drodze Zarządzenia Nr 231/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 maja 2012r, w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiow Artystycznych Miasta Szczecin oraz wzoru wniosku o przyznanie stypendium.
§ 2. Powołuję Komisję Stypendialną ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki w składzie:
Przewodniczący Komisji:
1) Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury,
Członkowie:
2) dr hab. Bogusław Jakubowski - profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie
3) Renata Wilento – wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie,
4) Katarzyna Dziurdzikowska – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie,
5) Zbigniew Pudło - przedstawiciel Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie,
6) prof. Dariusz Dyczewski – dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Leonarda Piwoni w Szczecinie,
7) Arkadiusz Marchewka - przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin,
8) Irena Cebrij-Żywicka – przedstawiciel Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. w Szczecinie,
Sekretarz Komisji:
9) Ramona Czopko-Michnik – główny specjalista w Wydziale Kultury.
§ 3. Powołuję Komisję Stypendialną ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie sztuk wizualnych w składzie:
Przewodniczący Komisji:
1) Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury,
Członkowie:
2) prof. Kamil Kuskowski - dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie
3) dr hab. Ireneusz Kuriata - dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie,
4) Krzysztof Krzywiński – przedstawiciel Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie,
5) dr Agnieszka Rek-Lipczyńska - przedstawiciel Wydziału Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
6) dr Jędrzej Wijas - przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin,
7) Krzysztof Ked Olszewski - dyrektor artystyczny festiwalu Inspiracje,
Sekretarz Komisji:
8) Ramona Czopko-Michnik - główny specjalista w Wydziale Kultury
§ 4. Ustala się następujący terminarz prac Komisji Stypendialnych :
1) 19 maja 2014 r. - posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w zakresie sztuk wizualnych,
2) 20 maja 2014 r. - posiedzenie Komisji Stypendialnej ds.Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w zakresie muzyki,
3) 31 maja 2014 r. - termin zakończenia prac obu Komisji Stypendialnych, o których mowa w pkt.1 i 2.
§ 5. Komisje Stypendialne działają do czasu rozdysponowania całości środków przeznaczonych na Stypendia Artystyczne w roku 2014 r.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 210/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w zakresie muzyki i sztuk wizualnych.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2014/06/05, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/06/05 12:51:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/06/05 12:51:18 nowa pozycja