Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 174/14 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom

Data podpisania: 2014/04/22

Data wejścia w życie: 2014/04/22


ZARZĄDZENIE NR 174/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom

Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 169/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                  Prezydent Miasta

                                                              Piotr Krzystek


udostępnił: WSS, wytworzono: 2014/04/22, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2014/09/18 14:34:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2014/09/18 14:34:47 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/04/30 10:24:12 nowa pozycja