Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 303/14 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie

Data podpisania: 2014/07/10

Data wejścia w życie: 2014/07/10


ZARZĄDZENIE NR 303/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie”

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, Dz. U. z 2014 r. poz. 423) i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się jednostkę budżetową Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą przy ul. Jarowita 2 w Szczecinie, jako samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Jarowita 2, Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29, Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul Kruczej 17 w Szczecinie i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w związku z wykonaniem zadania pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2014/07/21 14:29:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2014/07/21 14:29:32 nowa pozycja