Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 312/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu

Data podpisania: 2014/07/15

Data wejścia w życie: 2014/07/15


ZARZĄDZENIE NR 312/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lipca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu

Na podstawie art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, poz. 855, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1289, z 2014 r. poz. 379, poz. 567) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz. 237) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 99/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Powołuję komisję ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości, o których mowa w art.130 a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zmianami) stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zwaną dalej komisją, w składzie:
Przewodniczący:

1) Paweł Adamczyk – Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

Członkowie:

2) Renata Maniszewska - Wydział Utrzymania Czystości i Porządku,
3) Monika Bernat - Wydział Utrzymania Czystości i Porządku .

2. Komisja dokonuje zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w składzie co najmniej dwuosobowym, w tym przewodniczący komisji ."


§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Utrzymania Czystości i Porządku, wytworzono: 2014/07/16, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Monika Bernat, dnia: 2014/09/17 14:08:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bernat 2014/09/17 14:08:01 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/07/16 13:22:39 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/07/16 13:22:07 modyfikacja wartości
2014/07/16 13:10:58 nowa pozycja