Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 350/14 w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Data podpisania: 2014/08/25

Data wejścia w życie: 2014/08/25


ZARZĄDZENIE NR 350/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987) oraz 8 ust. 1 Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (tj. Dz.Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1672), zarządzam, co następuje :
§ 1. Z dniem 1 października 2014 roku powołuje się Radę Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej Radą, w następującym składzie:
1) Jadwiga Kimber – Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin,
2) prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
3) Paweł Pawłowski – Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
4) dr Grzegorz Skorny – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie,
5) Konrad Stachura – Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej,
6) dr inż. Piotr Szymczak – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
7) dr Ewa Wyka – Stowarzyszenie Muzealników Polskich.
§ 2. 1. Rada działa w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987).
2. Kadencja Rady trwa cztery lata.
3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
5. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2014/09/08, odpowiedzialny/a: Cezary Cichy, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/09/08 08:51:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/09/08 08:51:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2014/09/08 08:49:18 nowa pozycja