Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 357/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/08/29

Data wejścia w życie: 2014/08/29


ZARZĄDZENIE NR 357/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911 ) zarządzam, co
następuje:
§ 1.
Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę 472.628 zł, z tego:
1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 432.135 zł,
2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 40.493 zł,- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta
Miasta Szczecin dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r.,
Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r.,
Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 263/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 321/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 354/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2014 r.)
wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionego w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                Prezydent Miasta
                                                               Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/08/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Joanna Woźnicka, dnia: 2014/09/08 09:13:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Woźnicka 2014/09/08 09:13:18 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/09/08 09:13:10 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/09/08 09:13:02 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/09/08 09:12:44 nowa pozycja