Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 22/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/01/15

Data wejścia w życie: 2014/01/15


ZARZĄDZENIE NR 22/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 stycznia 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, poz.938, poz.1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 402.932 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionego
w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                       wz. Prezydenta Miasta

                                                                               Piotr Mync
                                                                   Zastępca Prezydenta MIasta
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/01/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/01/21 13:38:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/01/21 13:38:20 nowa pozycja