Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 317/14 w sprawie powołania Komisji do spraw pracowni artystycznych

Data podpisania: 2014/07/21

Data wejścia w życie: 2014/07/21


ZARZĄDZENIE NR 317/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw pracowni artystycznych


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1316, z 2014 r. poz.379) w związku § 31 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1310, poz. 2553, z 2014 r. poz. 573) zarządzam co następuje :
§ 1. Powołuję Komisję do spraw pracowni artystycznych w składzie:
Przewodniczący:
1) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,
Członkowie:
2) Halina Stanisz – starszy inspektor ds. stanów prawnych lokali mieszkalnych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
3) Iwona Dubiel – główny specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin,
4) Krzysztof Krzywiński – Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Szczeciński, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie,
5) Jakub Lewiński – Stowarzyszenie Twórcze Artystów Rzeźbiarzy w Szczecinie,
6) Danuta Piotrowska – Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Szczeciński,
7) Zbigniew Romańczuk – Akademia Sztuki w Szczecinie,
8) Jędrzej Wijas – Komisja ds. Kultury Rady Miasta Szczecin,
9) Krzysztof Ked Olszewski - Dom Kultury Klub 13 Muz,
Sekretarz :
10) Joanna Kozakowska - główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. Komisja do spraw pracowni artystycznych, zwana dalej "Komisją" działa według regulaminu, który określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 473/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji do spraw pracowni artystycznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2014/09/17, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/09/17 14:18:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/09/17 14:18:34 nowa pozycja