Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 42/14 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/01/29

Data wejścia w życie: 2014/01/29


ZARZĄDZENIE NR 42/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 stycznia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, poz.1318) w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 180/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2013r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 186/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2013 r. ) w ust. 1 pkt 1 po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/02/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/02/06 13:06:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/02/06 13:06:50 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2014/02/06 13:04:11 nowa pozycja