Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 448/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok

Data podpisania: 2014/11/21

Data wejścia w życie: 2014/11/21


ZARZĄDZENIE NR 448/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 listopada 2014 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących budżetu Miasta Szczecin na rok 2015.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w dniu 9 grudnia 2014 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00 w Urzędzie Miasta Szczecin.
2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno - techniczną jest Wydział Zarządzania Finansami Miasta.

§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 5. Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                           Prezydent Miasta
                                                                                           Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/11/26, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/11/26 10:56:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/11/26 10:56:49 nowa pozycja