Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 171 /14 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Data podpisania: 2014/04/18

Data wejścia w życie: 2014/04/18


Na podstawieart. 38a ust. 1, 5 - 8, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na 3 letnią kadencję na lata 2014-2017 w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji:

  1. Piotr KRZYSTEK – Prezydent Miasta Szczecin;

Członkowie:

  1. Tomasz HINC – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta;
  2. Henryk JERZYK – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin – Wiceprzewodniczący Rady Miasta;
  3. Piotr MAKUCH – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji;
  4. Jacek PRABUCKI – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie – Naczelnik Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji;
  5. Witold DANIŁKIEWICZ – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
  6. Władysław DZIKOWSKI – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Wiceprzewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta;
  7. Kazimierz LESISZ – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

§ 2. W pracach Komisji uczestniczyć będzie Aneta ALOKSA–MAJEWSKA – Zastępca Prokuratora Rejonowego Szczecin–Śródmieście – prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

§ 3. Powołuje się do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym:

  1. Macieja JĘDRZEJOWSKIEGO – Komendanta Placówki Granicznej w Szczecinie.
  2. Leona GAJEWSKIEGO – Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 51/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zmienionego Zarządzeniem Nr 24/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24.01.2013 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2014/05/06, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2014/05/06 13:58:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2014/05/06 13:58:24 nowa pozycja