Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 21/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Data podpisania: 2014/01/14

Data wejścia w życie: 2014/01/14


Zarządzenie Nr 21/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 17 lutego 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek) w godzinach od 17.00 do 19.00 oraz w dniu 01 lutego 2014 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 12.00 w Urzędzie Miasta Szczecin. 

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz dostępnego w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczecin. 

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/01/20, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/01/20 08:12:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/01/20 08:12:44 nowa pozycja