Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 327/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2014/07/31

Data wejścia w życie: 2014/07/31


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatniena rzecz jednostki budżetowej  pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie składniki majątkowe o łącznej wartości 4 334 172,83 zł brutto (słownie:cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote brutto 83/100),stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie Urzędu Miasta Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/07/31, odpowiedzialny/a: AGrabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/08/05 11:43:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/08/05 11:43:41 nowa pozycja