Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 449/14 zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Data podpisania: 2014/11/25

Data wejścia w życie: 2014/11/25


ZARZĄDZENIE NR 449/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu Nr 404/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 20 października 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.".
2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00 w Urzędzie Miasta Szczecin. Niniejszy termin zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
                                                                           


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/11/28, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/12/01 12:49:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/12/01 12:49:27 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/11/28 11:51:09 nowa pozycja