Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 93/14 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

Data podpisania: 2014/03/06

Data wejścia w życie: 2014/01/01


ZARZĄDZENIE NR 93/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 marca 2014 r.


w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz.191) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz.430), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam maksymalną kwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1000 zł.
§ 2. Dofinansowaniu podlegają specjalności, zgodne z wieloletnim planem rozwoju szkoły lub placówki, w zakresie:
1) nauczania języków obcych nowożytnych,
2) rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych uczniów,
3) kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
§ 3. Ustalam następujące formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:
1) studia wyższe zawodowe (licencjat),
2) studia magisterskie uzupełniające,
3) studia magisterskie,
4) studia podyplomowe.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.
§ 5. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 422/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2) Zarządzenie Nr 173/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

                                                                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                                                                                  Piotr Krzystek                                                                                                                                            


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2014/03/07, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2014/03/07 11:24:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2014/03/07 11:24:44 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2014/03/07 11:21:46 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2014/03/07 11:17:01 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2014/03/07 11:12:38 nowa pozycja