Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 228/14 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/06/02

Data wejścia w życie: 2014/06/02


ZARZĄDZENIE NR 228/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 czerwca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r. , Zarządzenie nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r. ) w § 43:
 

1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nadzór nad działalnością Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. ”,


2) po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) realizacja uprawnień kontrolnych Gminy Miasto Szczecin z tytułu powierzonych Towarzystwom Budownictwa Społecznego zadań z zakresu zarządzania majątkiem Miasta oraz współpraca w tym zakresie. ”
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/06/04, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/06/04 13:25:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/06/04 13:25:42 nowa pozycja