Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 24/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin 

Data podpisania: 2014/01/17

Data wejścia w życie: 2014/01/17


ZARZĄDZENIE NR 24/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183, z 2013 r. poz. 645) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Procedurze naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 320/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) Sposób postępowania ze złożonymi ofertami:
a) oferty kandydatów, którzy w procesie naboru zakwalifikowali się do dalszego postępowania i zostali umieszczeni w protokole wśród 3 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem lit. b,
b) oferta kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych,
c) oferty pozostałych kandydatów z chwilą zatrudnienia wybranego kandydata albo nierozstrzygnięcia naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną wybrakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z zastrzeżeniem lit. d,
d) oferty kandydatów zawierające oryginały dokumentów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.",
2) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"6) Oferty złożone poza procesem naboru są przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną wybrakowane na zasadach określonych w § 3 pkt 5 lit. c."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/02/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/02/05 12:52:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/02/05 12:52:54 nowa pozycja